Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 07/01/2017 39,938,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 07/01/2017

39,675,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 99%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 103%