Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 04/01/2017 41,450,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 1 tính đến ngày 04/01/2017

38,778,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 113%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 114%