Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 02/01/2017 36,411,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 02/01/2017

34,180,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 91%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 118%