Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 01/01/2017 31,949,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 1 tính đến ngày 01/01/2017

31,949,000

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 12) 40,353,484
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 81%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 103%