Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 31/12/2016 36,894,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 31/12/2016

40,353,484

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề  
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 101%