Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 29/12/2016 39,153,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 29/12/2016

40,355,379

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 91%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 101%