Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 26/12/2016 41,659,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 26/12/2016

40,398,269

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 109%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 114%