Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 25/12/2016 37,778,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 25/12/2016

40,347,840

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 96%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 100%