Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 24/12/2016 39,765,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 24/12/2016

40,454,917

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 101%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 103%