Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 19/12/2016 39,606,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 19/12/2016

40,052,368

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 94%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 107%