Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 18/12/2016 36,843,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 18/12/2016

40,077,167

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 83%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 97%