Nội dung  Số liệu
Sản lượng điện năng ngày 16/12/2016 40,430,000
kWh
Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng 12 tính đến ngày 16/12/2016

40,303,688

kWh

Sản lượng ngày bình quân lũy kế tháng trước liền kề (tháng 11) 41,258,533
kWh
Tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước liền kề 90%
Tỉ lệ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước 108%