22-02-2017 10:20:22
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Mẫu đăng ký tham gia đấu giá - Báo cáo tài chính Năm 2015 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016của Công ty CP OMNISYSTEM VN - Giấy xác