5-04-2017 15:46:25
Dịch vụ cấp điện trung áp 1.Thủ tục cấp điện đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn TP. Hà Nội: Để cấp điện trung áp tại EVNHANOI bao gồm 02 thủ tục như sau: Ghi chú: 07 ngày làm việc đối với những công việc thuộc trách nhiệm của ngành
20-03-2017 07:12:50
Tài liệu đính kèm: - Bản công bố thông tin thoái vốn - Quy chế bán đấu giá cổ phần - Mẫu đăng ký tham gia đấu giá - Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán), Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2016 của Công ty CP OMINISYSTEM VN - Giấy