Không có lịch tạm ngừng cung cấp điện phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện ngày: