Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
7/8/2013 39535 2063 11h
7/8/2012 32149.02 1738.68 18h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 122.9741995 118.6532312