Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
6/8/2013 39500 2007 11h
6/8/2012 35889.683 1809.6 18h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 110.0594842 110.9084881