Ngày Sản lượng điện ngày (A=…MWH) Công suất lớn nhất(Pmax=…MW) Thời điểm đạt công suất lớn nhất trong ngày
1/8/2013 36406 1986 11h
1/8/2012 35273.16 1857.23 11h
So sánh với cùng kỳ năm trước (%) 35839.58 1921.615