1.      EVNHANOI hoạt động theo hiến pháp và pháp luật

      EVNHANOI hoạt động trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện các quy chế quản lý nội bộ đảm bảo tính đúng đắn, trung thực, khách quan, công bằng, dân chủ và bình đẳng giới.

2.      Mọi hoạt động của EVNHANOI đều hướng tới con người và xã hội

      Trong mọi hoạt động của EVNHANOI, con người là trung tâm, là tài sản quý giá nhất. Phục vụ lợi ích của cộng đồng, của xã hội là mục tiêu luôn được đặt lên hàng đầu trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.      EVNHANOI luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tâm với công việc, tận tụy với khách hàng, công khai minh bạch trong mọi hoạt động

         “Chuyên nghiệp - Văn minh - Hiệu quả” là khẩu hiệu hành động của mỗi thành viên EVNHANOI.

4.      Sức mạnh của EVNHANOI là Đoàn kết và Trí tuệ

       Đoàn kết và Trí tuệ là giá trị “Vàng” của EVNHANOI, luôn được các thế hệ CBCNV trân trọng, kế thừa và phát huy trong suốt quá trình hình thành, phát triển, là sức mạnh tổng hợp để hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh.

5.      EVNHANOI phấn đấu xứng đáng với niềm tin của xã hội và của đất nước

      Thực hiện khẩu hiệu “Thắp sáng niềm tin” của EVN, EVNHANOI cam kết với khách hàng và các đối tác bằng những hành động thiết thực nhằm xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.