Danh sách các đơn vị thỏa thuận đấu nối trong vòng 30 ngày